ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ