Профил на купувача

Архив 2017

Архив 2018

Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019 - 2020, 2020-2021 и 2021 - 2022

Заповед схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод"

Вътрешни правила за поддръжка профила на купувача

Вътрешни правила за управление на цикъла за обществени поръчки по ЗОП

Архив 2019

Архив 2020 прекратена

Обява за ОП по ЗОП

Информация

е-ЕЕДОП

Приложение № 1 Техническа спецификация общи

Приложение № 1-1 Технически спецификации специални изисквания

Образец № 1 Опис на документите

Образец № 2 Представяне на участника

Образец № 3 Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Образец № 4 Ценово предложение

Образец № 4-1 Количествено-стойностни сметки

Образец № 5 Техническо предложение

Образец № 6 Декларация по чл.3 т.8

Образец № 7 Декларация по ЗМИП

Образец № 8 Проект на договор

Протокол 2020