Персонал

В ДГ № 189 „Сто усмивки” работи отговорен, висококвалифициран, ерудиран и образован екип от педагози, медицински специалисти и помощно – обслужващ персонал, който притежава най-ценното качество – обич към децата.

За децата от ДГ №  189 „Сто усмивки” се грижат:

Директор – магистър по педагогика

Учители – 14 - магистри по педагогика

Педагогически съветник – магистър по педагогика

Педагог ясла, Психолог, Логопед, Ресурсен учител - магистър по съответната специалност

Помощник на учителя - 2 - средно специално образование

Медицински специалисти – 3 – бакалавър по здравни грижи

Помощник-възпитатели – 7 – средно специално образование

Всички педагогически специалисти имат и втора специалност, курсове за следдипломна специализация, клас квалификации и кредити в съотвествие със ЗПУО.

Медицинските специалисти са с различни квалификационни степени.

В помощ на педагозите и медицинския екип са  – готвачи, работници кухня, пералня, поддръжка и ремонт, администрация и охрана.

В образователно – възпитателната работа педагозите се стремят да отговорят на европейските тенденции при подготовката на децата за училище. Работят за изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и постиженията на модерното предучилищно възпитание.

При необходимост от допълнителна подкрепа, при обучението на децата, съгласно ЗПУО и Наредба за приобщаващо образование, за децата са осигурени - логопед, психолог и ресурсен учител от детската градина.