Документи

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия 2017-2021

Етичен кодекс на работещите с деца

Програмна система

Организация на учебния ден

График БДП

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за почасова форма на организация на педагогическо взаимодействие

Правилник за безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за пропускателния режим в ДГ 189

ЛИЧНА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА

ПАРАЗИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 189 „СТО УСМИВКИ“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

АНЕКС КЪМ ПРАВИЛИНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 189

Правилник за дейността 2019-2020

Вътрешни правила за посещение на родители 2019-2020

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование