БЮДЖЕТ

Дата: 06-10-2020

БЮДЖЕТ


ЗАПОВЕД

Дата: 21-09-2020

№62/21.09.2020


РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 2020/2021

Дата: 17-09-2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ:

 

ДАТИ:

28.09.2020г 17.30ч - МИКИ МАУС

29.09.2020г 17.30ч - КАЛИНКИ

30.09.2020г 17.30ч - СМЕХОРАНИ

28.09.2020г 18.00ч - ЗВЕЗДИЧКИ

29.09.2020г 18.00ч - ПЕПЕРУДИ

30.09.2020г 18.00ч - СЛЪНЧО

28.09.2020г 18.30ч - ЗАЙЧЕТА

29.09.2020г 18.30ч - ЛЪВЧЕТА

 


ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕБИВАВАНЕ В ДГ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

2. ДОД

3. ТАКСИ

4. ДАРЕНИЯ

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ - ПРАВИЛНИК

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИТЕ

- ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ОС

- ИЗБОР НА РОДИТЕЛСКИ АКТИВ

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И ЗАСТРАХОВКИ

- ДРУГИ

МОЛЯ, НА СРЕЩИТЕ ДА ПРИСЪСТВА САМО ПО ЕДИН РОДИТЕЛ. НОСЕНЕТО НА МАСКИ, КАЛЦУНИ И РЪКАВИЦИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.


ЗАПОВЕД

Дата: 09-09-2020

СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РОДИТЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ


УКАЗАНИЯ

Дата: 31-08-2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ИЗХ.№16-00-4-27.08.2020 НА ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ДОЦ.Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ СЛЕДНОТО: 

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛАНОВ ПРИЕМ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА, СЪЩИТЕ ДА СЕ ПРИЕМАТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЯСЛА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3/05.02.2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И НАРЕДБА № 26/18.11.2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ. 

ПРИ ДЕЦАТА, КОИТО ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗИСКВАТ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА № 3/05.02.2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ /ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕТО ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 30 ДНИ ПО ЕПИДЕМИЧНИ ПОКАЗАНИЯ СЕ ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ, А ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА – ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 ЗА ДИАГНОСТИКАТА, ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТИ /ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г./ И ЧЛ. 21, АЛ. 3 И 4 ОТ НАРЕДБА № 26/18.11.2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ /ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МЕСЕЦ СЕ ИЗИСКВА ЕДНОКРАТНО БАКТЕРИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ МИКРООРГАНИЗМИ С ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ САМО ПО ЕПИДЕМИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, А ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА – ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 ЗА ДИАГНОСТИКАТА, ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТИ /ДВ, БР. 40 ОТ 2006 Г./ 

С ОГЛЕД ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ СТРУПВАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ПРЕД КАБИНЕТИТЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, РОДИТЕЛИТЕ КОИТО СА ПРЕЦЕНИЛИ, ЧЕ ДЕТЕТО ИМ ЩЕ ВЪЗОБНОВИ ПОСЕЩЕНИЕТО, ВМЕСТО МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ЗА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛЕН, МОГАТ ДА ДЕКЛАРИРАТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ НЕ ИМ Е ИЗВЕСТНО ДЕТЕТО ДА Е БИЛО В КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ И НЯМАТ ПРИЗНАЦИ НА ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ. А ПРИ ДЕЦА, КОИТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ ПОСТЪПВАТ В ЯСЛА И ГРАДИНА Е НЕОБХОДИМА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА.

С УВАЖЕНИЕ!

ПИСМО